(?)

 (?)

 

 Huurvoorwaarden Kuiperverhuur

 

Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden
Alle offertes/aanvragen vinden plaats onder toepasselijkheid verklaring van deze
Algemene Huurvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing
op zowel de offerte en de acceptatie daarvan als op de tot stand gekomen
overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de
huurovereenkomst. Indien en voor zover gegevens in andere bescheiden,
bijvoorbeeld offertes, folders of reclamemateriaal, afwijken van de huurovereenkomst of
deze Algemene Voorwaarden, zijn die gegevens niet van toepassing.

Wijzigingen ten aanzien van de offerte of indien een voorbehoud
wordt gemaakt in de acceptatie, komt de wijziging pas tot stand indien de verhuurder schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen.


Huurder
Natuurlijk Persoon die, al dan niet in opdracht handelt van een Niet Natuurlijk Persoon, een overeenkomst aan gaat omtrent het huren van een attractie.


Verhuurder
Kuiperverhuur welke de attractie ter beschikking stelt voor de verhuur.


Inhoud overeenkomst
De verhuurder stelt de materialen ter beschikking voor recreatieve doeleinden aan de huurder gedurende de overeengekomen periode. Indien geen duidelijkheid is over de overeengekomen periode, kan de verhuurder de overeenkomst ontbinden.


Huurperiode
Genoemde prijzen gelden per dag (gedurende daglicht) tenzij anders overlegd. De verhuurder kan deze periode al dan niet in overleg in redelijkheid inkorten of verlengen. De bezorgtijd is ruim voor bezorging (minimaal 24 uur) overeengekomen. Ook indien de huurperiode (veel) korter is dan een dag, geldt minimaal de dagprijs. Zodra de attractie is geleverd door verhuurder (zie kopje Bezorging) of is afgehaald door, of ten gunste van, de huurder, gaat de huurperiode in.
 

Deugdelijkheid en veiligheid

De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en de veiligheid van de
ter beschikking gestelde materialen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht. Tevens draagt de verhuurder er zorg voor dat de verhuurde materialen in goede staat van onderhoud verkeert. Het is de huurder niet toegestaan om de materialen voor andere dan recreatieve doeleinden te gebruiken. Voor zover mogelijk zal door de verhuurder een instructie worden verstrekt ten behoeve van het gebruik van de gehuurde materialen.


Gebruik door derden
Het is de huurder toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met de verhuurder. De huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder voor het gebruik door
derden van de gehuurde.


Bezorging
Indien er een bezorging overeengekomen is wordt de attractie op de afgesproken dag en tijdstip afgeleverd en weer opgehaald. De bezorging binnen een straal van 25 km vanaf Geesbrug is gratis. Zodra er sprake is van een ruimere straal rondom Geesbrug wordt er in beginsel € 0,20 cent per gereden kilometer berekend (4 x de afstand Plaats van bestemming-Geesbrug).
De bezorging waar de attractie afgeleverd en opgebouwd dient te worden is uitsluitend op de begane grond. De huurder dient er voor te zorgen dat iemand op de afgesproken bezorgdag en tijd aanwezig is. Indien de huurder in gebreke is gebleken, houdt de verhuurder zich het recht voor tot ontbinding van de overeenkomst. De hiervoor gemaakte kosten kunnen doorberekend worden aan huurder. Voor Sarah, Abraham en Baby in Kinderwagen; zie 'Ophalen en Retourneren'


Ophalen en retourneren
Indien de huurder de attractie komt ophalen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van de attractie. In de overeenkomst staat op welke plek en tijdstip de attractie kan worden opgehaald en terug gebracht moet worden.


Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de huurder of een derde aan wie huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld, lijdt ten gevolge van het niet functioneren van het gehuurde. Op het moment dat de verhuurder het gehuurde afgeleverd (in overleg), dan wel geïnstalleerd heeft, is de verhuurder gevrijwaard van risico's tijdens de gebruikname. De huurder dient erop toe te zien dat het gehuurde gebruikt wordt in overeenstemming met het doel. Wanneer weersomstandigheden (zie 'annulering') tijdens de huurperiode zodanig veranderen dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het gehuurde, is de verhuurder hiervoor NIET aansprakelijk.


Reparaties
Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde. Reparaties welke door verhuurder moeten worden uitgevoerd en verwijtbaar zijn aan de huurder, kunnen worden doorberekend aan de huurder.  


Annulering
De huurder kan de huurovereenkomst zonder kosten annuleren tot 24 uur voor de
afgesproken tijd. Bij (plotseling) slechte weersomstandigheden geldt; in goed overleg met de verhuurder. De verhuurder kan in geval van slechte weersomstandigheden (o.a. hevige regenval, onweer of windstoten) ten alle tijde de huurovereenkomst vooraf annuleren. In dit geval zijn er uiteraard geen kosten aan verbonden. Ook de vervolgschade is de verhuurder in dit geval niet verwijtbaar.

Ontbinding
Indien huurder zich niet aan bovenstaande verplichtingen houdt, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De verhuurder is gevrijwaard van eventuele vervolgschade.

 

verhuur van springkussen(s) en opblaasattributen met gratis bezorging binnen een straal van 25 km!